Yarıyıl Kayıt İşlemleri

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

Yarıyıl Ders Kayıtları

Madde 12. Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki esaslar çerçevesinde kaydını yenilemekle yükümlüdür:

 

a)  Öğrenci, kayıt yaptıracağı yarıyılın derslerini öncelikle almak zorundadır. Genel akademik not ortalaması 1.80'in altında olmayan ve alt yarıyıllardan almadığı ya da başarısız dersi bulunmayan ö ğrenci, kayıt yaptıracağı yarıyılın almakla yükümlü olduğu derslerini aldıktan sonra, kredi üst limitini aşmamak şartıyla üst yarıyıllardan ders alabilir.

b)  Lisans programlarına kayıtlı olan bir öğrenci, birinci ve ikinci yarıyıllardan almadığı veya alıp da başarısız olduğu ders varsa ya da genel akademik not ortalaması 1.80'in altındaysa beşinci ve altıncı yarıyıllardan ders alamaz. Ancak, birinci sınıftaki kredisiz derslerden başarısız olanlara, yatay geçiş veya program değişikliği nedeniyle bu hüküm kapsamına giren öğrencilere ve zorunlu yabancı dil derslerinin tamamından muaf olup söz konusu dilin BİSD veya BDSD statüsündeki derslerini almak isteyen öğrencilere bu kural uygulanmaz.

c)  Öğrencinin kayıt olacağı derslerin bir yarıyıldaki kredi toplamı on beşten az, yirmi yediden fazla olamaz. Ancak, yukarıda (b) fıkrasında belirtilen durumda olan ve/veya derslerin ön şartlarını sağlayamamış olan öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ile toplam on beş kredinin altında ders verilebileceği gibi, birbirini izleyen son iki yarıyılda mezun olabilecek durumdaki lisans ve önlisans öğrencisine ve Veteriner Fakültesi'nin 8. ve 9. yarıyıl öğrencilerine otuz krediye kadar ders verilebilir. Ayrıca, danışmanın teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile GANO'su 3.00 -3.49 arasında olan öğrencilerin yarıyıl ders yükleri en çok altı (6) kredi; 3.50'den yüksek olan öğrencilerin ise en çok sekiz (8) kredi artırılabilir.

d)  Öğrenci, başarısız olduğu dersi, o dersin çerçeve programında yer aldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Ancak, BİSD ve BDSD gruplarında veya bu gruplar arasında, eşdeğerliliği ilgili yönetim kurulunca belirlenmiş birbiri yerine geçen dersler alınabilir. Yerine alınan dersten başarısızlık durumu önceki dersten başarısızlığın devamı olarak kabul edilir. Devamsızlık (F1) nedeniyle tekrar alınan ders(ler)in, programdaki diğer derslerle çakışması durumunda, bu ders(ler)in öncelikli olarak alınması gereklidir.

e)  Bir dersi veya bu derse eşdeğer tutulan dersi, azami öğrencilik süresini aşmamak kaydıyla, dört (4) kez alan ve başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bir dersin dördüncü kez alınışında Yarıyıl Sonu Sınavı veya Bütünleme Sınavının değerlendirilmesi bölüm/program başkanlığınca kurulan bir komisyon tarafından yapılır.

f)  Öğrenci kayıt yaptırdığı dersleri, ekle-sil dönemi süresinde akademik danışmanının onayı ile değiştirebilir.

g)  Öğrenci, üçüncü yarıyıldan başlayarak kendi programında yer alan derslerin eşdeğerini, ilgili yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden de alabilir.

h)  Kayıt süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrenci, belgelediği mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, ekle-sil döneminin sonuna kadar geç kayıt yaptırabilir. Mazereti sağlıkla ilgili olan öğrencinin sağlık raporunun Üniversite Sağlık Merkezince onaylanması gereklidir.

i)  Mazereti kabul edilmeyen ya da kayıt yaptırmayan öğrenci, bir sonraki yarıyıl başında kayıt yaptırabilir. Kaydını yenilemediği yarıyıl, öğrencinin öğretim süresinden sayılır. İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

k)  Öğrencinin ders kayıt yenileme ve ders ekleme - silme işlemi akademik danışmanın onayıyla kesinleşir.