Bilimsel Etkinlikler

Volume: 8 - Issue: 3

 1. Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülahad Nûrî ve “Atalar Sözü” / Pages: 2243-2279
  Sagıp Atlı

 2. Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları / Pages: 2280-2293
  Zeynep Zeliha Bayazıt

 3. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu / Pages: 2294-230
  Ahmet Kara, Ahmet Altınok, Cengiz Şahin

 4. Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği) / Pages: 2308-2335
  Ali Ünal, Sadi Üreyen

 5. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Kullanımı / Pages: 2336-2359
  Ayşegül Çelik, Prof.Dr. Turhan Çetin

 6. Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç Empatik Eğilim ve Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Pages: 2360-2380
  Zeliha Traş, Gülşen Keser

 7. Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi / Pages: 2381-2399
  Halim Sarıcaoğlu, Coşkun Arslan

 8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Göstergelerinin İncelenmesi / Pages: 2400-2414
  İlker Dere, Muhammet Yavuzay

 9. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Pages: 2415-2431
  İrem Altunok Çal, Rüştü Yeşil

 10. Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği) / Pages: 2432-2443
  Ezgi Sumbas, Nuri Erdemir, Zeynep Umur, Aslı Tunca, Hulisi Genç

 11. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarının Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisini Yordayıcı Gücü / Pages: 2444-2461
  Rifat Yusuf Bahadır, Abdullah Sürücü

 12. Müslüman Türk Medeniyeti İnşasında Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Ahilik / Pages: 2462-2483
  Mehmet Kart, Rüştü Yeşil

 13. Merhamet Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Merhametli Olma Düzeylerine Etkisi / Pages: 2484-2500
  Selahattin Avşaroğlu

 14. Validity and Reliability of Student Perceptions of PowerPoint Efficacy Scale / Pages: 2501-2516
  Selcan Kilis, Ahmet Murat Uzun

 15. Ar-Ge ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği / Pages: 2517-2538
  Arif İğdeli

 16. İşsizliğin Azaltılmasında Kamusal Bir İstihdam Modeli Olarak Nihai İşveren Programı / Pages: 2539-2558
  Dicle Özdemir

 17. Comparative Analysis of Competitiveness of Shangai Cooperation Organization Members and Turkey / Pages: 2559-2578
  Hamza Çeştepe, Selcen Zorlu

 18. Impact Of Social Security Expenditures On Income Distribution: Case Of Turkey / Pages: 2579-2593
  Mustafa Baylan

 19. Obezite Vergisinin Kabul Edilebilirliğini Belirleyen Faktörlerin Analizine Yönelik Bir Uygulama / Pages: 2594-2634
  Ulvi Sandalcı, Güner Tuncer

 20. Etkin Devlet Perspektifinden KOSGEB Markalaşma ve Kurumsallaşma Programının İncelenmesi / Pages: 2635-2661
  Ali Aycı, Prof.Dr. Dilek Demirbaş, Dr. Safa Demirbaş

 21. Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması / Pages: 2662-2678
  Arzu Yiğit, Ferhan Güven, Mine Alaoğlu

 22. Fast Food Restoranlarının Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Ahs Metodu İle Önceliklendirilmesi / Pages: 2679-2695
  Aziz Öztürk

 23. Destekleyici Örgüt İklimi, İşe Bağlılık ve Bireysel Uyum Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Pages: 2696-2713
  Çağlar Doğru

 24. Örgütsel Desteğin, Çalışanların İşe Gömülmüşlüğü Üzerindeki Etkisinde İşgören Avukatlığının Aracılık Rolü: Kayseri Lojistik Sektörü Çalışanlarında Bir Uygulama / Pages: 2714-2733
  Ebru Aykan, Hanife Akgül

 25. Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma / Pages: 2734-2754
  İdris Karslıoğlu

 26. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği / Pages: 2755-2774
  Nevzat Tetik

 27. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Lojistik ve Taşımacılık Performansları ve Verimliliklerinin Analizi için Hibrid bir Çok Kriterli Karar Verme Modeli / Pages: 2775-2798
  Ömer faruk Görçün

 28. Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Pages: 2799-2818
  Serdar Sünnetçioğlu, Hacı Mehmet Yıldırım

 29. AUTOFLEX: Otomotiv Sektöründe Pazarlama Esnekliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması / Pages: 2819-2833
  Dr. Lecturer Zeki Yüksekbilgili

 30. Kamu Kurumlarının DNA’sı Dijital Dönüşüme Hazır mı? Meritokrasi Perspektifinden bir değerlendirme / Pages: 2834-2851
  Senem Nart

 31. Realist Rus Edebiyatından Erken Dönem Sovyet Sinemasına Gerçekçi Mekân Kullanımı / Pages: 2852-2874
  Menderes Akdağ

 32. Yaşam Biçimlerinin Televizyon Dizilerinde Yansıtılması: Bizimkiler Örneği / Pages: 2875-2897
  Uğur Baloğlu

 33. Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü / Pages: 2898-2917
  Seçkin Gönen, Mithat Rasgen

 34. Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü / Pages: 2918-2933
  Murat Karahan

 35. Türk Siyasal Hayatında Şeyh Sait İsyanı / Pages: 2934-2952
  Hasan Acar

 36. Ziyaretçilerin Park Kullanım Özelliklerinin Genel Park Kullanım Memnuniyeti Üzerine Etkisi / Pages: 2953-2966
  Güney Çetinkaya, Seden Söyler, Ece Ömüriş

 37. Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite / Pages: 2967-2978
  Vefa Taşdelen

 38. The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers / Pages: 2979-2992
  Akan Bayrakdar, Bilal Demirhan, Erdal Zorba

 39. Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması / Pages: 2993-3002
  Ercüment Erdoğan, İbrahim Can Nefesoğlu, Cihan Gürbüz

 40. Turistik Destinasyonlarda Sosyal Taşıma Kapasitesi Algısı ve Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Ayvalık Araştırması / Pages: 3003-3031
  Prof.Dr. Ayhan Gökdeniz

 41. Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler / Pages: 3032-3045
  Mahmut Vural, Gulnara Karadeniz, Gulmira Adzhygulova, Sabira Osmongazieva, Kasiet Zhanybekova, Burul Bektur kyzy

 42. A Pragmatic Policy Case: Us-Azerbaijan Relations / Pages: 3046-3063
  Mehmet Fatih Öztarsu

 43. Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015) / Pages: 3064-3084
  Nurgül Bekar

VIII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu

Değerli genç akademisyenler ve araştırmacılar,

Sizleri 23-24 Eylül 2019 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Kutadgu Bilig’in 950. Yılı Münasebetiyle VIII. ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR SEMPOZYUMU’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sekizincisini düzenleyeceğimiz sempozyum Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve Türk Dili Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda Türkoloji alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların birbirleriyle ve akademik hayatla tanışmalarını sağlamak; dil, edebiyat, halk bilimi, tarih, arkeoloji, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda bilimsel çalışmaları özendirmek amaçlanmaktadır.

Sempozyuma üniversitelerin Türkoloji alanında lisansüstü seviyede öğrenim gören ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmakta olan genç araştırmacılar bildirileriyle katılabilirler.

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Sebahattin Balcı             KTMÜ Rektörü

Prof. Dr. Gürer Gülsevin             TDK Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Layli Ükübayeva          

Doç. Dr. Burul Sagınbayeva        

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu

Doç. Dr. Taalay Abdiyev

Yrd. Doç. Dr. Nurdin Useev

Yrd. Doç. Dr. Halit Aşlar

Öğr. Gör. Dr. Mirzat Rakımbek uulu

Öğr. Gör. Dr. Negizbek Şabdanaliev

Öğr. Gör. Çınar Cılkıçiyeva

Dr. Zarina Calbieva

Dr. Cazgül Cakakova

Dr. Safa Kırveli

Uzm. İrem Işıl Altun

Abdusalam Gulamov – Fakülte Sekreteri

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Fevzi Ersoy                               TUR

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz                       TUR

Prof. Dr. Valeriy Mahpirov                       KAZ

Prof. Dr. Osman Mert                              TUR

Prof. Dr. Turgut Karabey                         TUR

Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev                  KGZ

Prof. Dr. Esma Şimşek                             TUR

Prof. Dr. Yakup Çelik                              TUR

Prof. Dr. Mustafa Orçan                          KGZ

Prof. Dr. Osmonakun İbraimov               KGZ

Prof. Dr. Ceyhun Vedat Uygur               KGZ

Prof. Dr. Akmatali Alimbekov                KGZ

Prof. Dr. Camgırbek Bököşov                 KGZ

Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliev            KGZ

Prof. Dr. Kurmanbek Abakirov               KGZ

Prof. Dr. Kanıbek İsakov                         KGZ

Prof. Dr. Mehmet Türkmen                     KGZ

Prof. Dr. Kubat Tabaldiyev                     KGZ

Prof. Dr. Huroman Humareva                 AZE

Prof. Dr. Laylo Raupova                         UZB

Doç. Dr. Gaybulla Babayarov                 UZB

 

GENEL SEKRETERLER

Yrd. Doç. Dr. Halit Aşlar  – Yrd. Doç. Dr. Nurdin USEEV

 

SEKRETERYA

Dr. Zarina Calbiyeva, Dr. Safa Kırveli, Dr. Cazgül Cakakova, Wanguk AN

 

SEMPOZYUM KONULARI

 

Kutadgu Bilig ve Karahanlı Dönemi başta olmak üzere

 

 • DİL ARAŞTIRMALARI
 • İmla, Alfabe, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümle Bilgisi
 • Leksikoloji, Anlam Bilgisi, Köken Bilgisi, Onomastik
 • Metodoloji ve Terminoloji
 • Ağız Araştırmaları
 • Dil Tarihi ve Karşılaştırmalı Dil Tarihi Araştırmaları
 • Her Türlü Yazma, Kütüphane, Katalog ve Bibliyografya Tanıtımı
 • Lehçeler Arası Aktarmaların Teorik ve Pratik Meseleleri
 • Diller Arası Çevirilerin Dil ve Üslup Bakımından Araştırılması
 • Ana Dili ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları
 • EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI
 • Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı
 • Türk Dilli Edebiyatların Teorik Meseleleri
 • Türk Dünyası Edebiyatı Bünyesinde Mukayeseli Edebiyat
 • Türk Dünyası Halk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı-Modern Edebiyat İlişkisi
 • Genel Edebiyat Bilimi
 • HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI
 • TARİH
 • ARKEOLOJİ
 • SOSYOLOJİ
 • FELSEFE

 

SEMPOZYUMA KATILMA ŞARTLARI:

 • Sempozyuma katılacak olanlar ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaktır.
 • Sempozyuma katılabilmek için ekteki form eksiksiz doldurularak başvurunun aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyumun dili Türkçe, Kırgızca ve diğer Türk lehçeleridir.
 • Sempozyumda bildiri sunum süresi 15 dakikadır.
 • Sempozyumda sunulacak bildiriler Word formatında, Times New Roman 12 punto ve 1,5 aralıklı olmalıdır. Bildiriler Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu kurallarına uygun yazılmalıdır.
 • Sempozyumun son başvuru tarihi 28 Haziran 2019’dur.
 • Kabul edilen bildirilerin duyurusu 12Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.
 • Tam metinlerin gönderilmesinin son tarihi 6 Eylül 2019’dur.

Yazışma Adresi:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü

Cengiz Aytmatov Kampüsü, Cal / Bişkek

İş: +996 (312) 49 27 85; 49 27 91, Faks: +996 (312) 49 27 82 (Dekanlık)

E-mail:             Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Başvuru Formu

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından “Tүрк aдабиятынын аңгемелер жыйнагы” (Türk Edebiyatı Hikâye Seçkisi) adlı kitap yayınlandı.

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından “Cengiz Aytmatov: İnsan, Toplum, Devir ve Edebiyat (Söyleşiler / Makaleler ) I” adlı kitap yayınlandı.