Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 7, Issue 1, 2018 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 07 | Issue : 01 | Year : 2018

Cover Page

Rus Düğünlerindeki Farklı Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma
Z. Altun, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlilik Algıları
N. Çeliköz, S. Bulut, M. Çeliköz, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Malatya İl Örneği
D. Kırnık, E. Pepeler, R. Özbek, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Kadınlarda Çocukluk Dönemi Mutluluk Anıları ile Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı
H. Yılmaz, M. Ülker, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Doyumları, İyimserlik ve Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi
S. Avşaroğlu, H. Okutan, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Sivilleşme Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
R. Yeşil, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Lise Öğrencilerinin Medya Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
A. Çoklar, H. Bağcı, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Kişilerarası Duyarlılık ile Internet Bağımlılığı Arasındakı İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
G. Anlı, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF|

Kırgız Atasözleri Işığında Aile Kurumu
M. Köylü, M. Bekmurzayev, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

The Sense of Community at Undergraduate School Students
S. Çetin, K. Nayır, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

According to the Islamic Law Termination of Pregnancy and the Principles of Ğurra
A. Yüksek, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Zayıf Hadisin Epistemik Değeri
M. Düzenli, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Türkiye’de Döviz Kurlarını Etkileyen Makroekonomik Göstergelerin Belirlenmesi: MARS Yöntemi İle Bir İnceleme
M. Kartal, S. Kılıç Depren, O. Depren, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma Sürecine İlişkin Beklentileri Bağlamında Emeklilik Öngörülerinin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
A. Yumurtacı, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Mikro Finans Uygulamasının Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan Örneği
K. Sultakeev, M. Bayrak, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

The Role of Organizational Culture on Leadership Styles
B. Aydın, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Girişimcilik Niyeti ile Duygusal Zekâ ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
I. Durak, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Değer Maksimizasyonu için Değer Temelli Yönetim ile Kurumsal Sürdürülebilirlik İlişkisinin Belirlenmesi: BİST’de Bir Uygulama
O. Ece, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Mesleki Tükenmişliğe Profesyonelleşmenin Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
A. Acaray, M. Savcı, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Türk Yerel Yönetimlerinde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımları: Büyükşehir Belediyelerinin Bütçeleri Üzerinde Bir İnceleme
D. Şahin Duran, Y. Temür, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Кыргызстандагы 2017-жылкы президенттик шайлоодо социалдык тармактардын колдонулушу: "Facebook" мисалында
A. Maksudunov, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği
P. Özgökbel Bilis, A. Emre Bilis, M. Sydygalieva, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

15 Temmuz Öncesi FETÖ Medyasında Psikolojik Savaş Gazeteciliği
H. Ölçekçi, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi
M. Kanak, M. Ozen, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

The Relationship Between the Functioning of the Administrative System and the National Authority of Governments (Emphasizing the Islamic Perspective)
M. Jafari, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Stratejilerinin Geliştirilmesi
S. Pekküçükşen, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Прямые инвестиции капитала в процессе расширения Турции на Южном Кавказе
H. Arıdemir, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Turizmde Küresel Etik Kodların Uygulanma Düzeyleri: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma
C. Koçoğlu, M. Aycı, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği
L. Atay, B. Çeti, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Sakarya’yı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Kişisel Özellikleri ile Yöresel Mutfak Memnuniyetleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
S. Şengül, O. Türkay, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

The Effect Of Empowerment On Employees’ Job Satisfaction: A Research On Konya Industrial Zone
M. Ulutaş, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Evaluation of Dietary, Exercise and Medication-Use Habits of the Elderly in the City of Yalova with Respect to Their Sociodemographic Characteristics
H. Ceylan, Z. Çatalbaş, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |

Osmanlı Hukukunda İbra Türleri
M. Aykanat, (2018)
Abstract | References | Full Text PDF |