Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 7, Issue 2, 2018 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 07 | Issue : 02 | Year : 2018

Cover Page

 

Bir Realist Halk Hikâyesi: Hikâye-i Mansûr

Y. Irmak, M. Bars, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Dini Kahramanlık Destanları Üzerine

H. İnce Yakar, A. Rahimova, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

V. Aktepe, A. Uzunöz, M. Gündüz, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Prospective Teachers’ Perceptions About Concept of Middle East Through Word Association Test

H. Tokcan, Y. Topkaya, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Türkiye Yükseköğretim Tarihinden Bir Kesit: Türk Yurdu Dergisinde Üniversite Tartışması (1956-1961)

A. Vurgun, S. Ateş, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı İlm ü Dîn Adlı Eserinde Din ve Bilim Çatışması Sorunu

V. Taşdelen, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Prevention of Illegal Trafficking and Transfer of Cultural Properties in the Light of United Nations Conventions

A. R. Töngür, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Namaz İbadetinin Tarihi Süreci

A. Yüksek, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Kırgızistan Ekonomisinde Geçerliliği; ARDL Sınırlar Testi Yaklaşımı

G. A. Ravanoğlu, A. Bostan, A. Yılmaz, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme

A. Baykul, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

The Nexus Among Fiscal Policies, Fiscal Decentralization, and Economic Performance: Joint Effect of Globalization and Institutional Quality

M. K. Terzioğlu, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü

S. Bozyiğit, C. Madran, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Algılanan Örgütsel Adalet ve İşte Var Olamama (Presenteeism) İlişkisinde Stresin Aracı Rolü

A. Bayram, A. Akdoğan, Y. K. Harmancı, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

H. Gül, A. Beyşenova , (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Muhasebe Eğitimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Muhasebe Uygulamalarına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

E. Yürekli, B. Solak, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Taşeron Olarak İstihdam Edilen Tıbbi Sekreterlerin Kişisel Özelliklerinin Kurumsal İtibar Algıları Üzerine Etkisi

Ş. Özdemir, Ş. Taşkaya, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Algılanan Sosyal Kaytarmanın Örgütlerde Çatışma Eğilimine Etkisi

S. Aydemir, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi

Y. Demirel, E. U. Tohum, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Tükenmişliğin Aracılık Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Çalışma

İ. Yücel, D. Koçak, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Occupational Burnout at the American University of Central Asia in Kyrgyzstan

A. Momunalieva, C. Serinkan, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Örgütsel Adalet Algısı’nın Çalışanların İş Doyumu ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi

M. Ulutaş, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Duygusal zekanın profesyonelleşme üzerine etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma

A. Acaray, M. Savcı, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Use of Election Music for Propaganda and The Song “DOMBIRA” Sample in The Local Elections 2014

C. Yavuz, S. Küpçük , (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismarı Yordamada Algılanan Anne Baba Tutumları ve Boyun Eğici Davranışlar

H. Kumcağız, O. S. Orak, C. Şahin, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne Başvuran Şiddet Mağduru Kadınların Başvuru Durumları ve Gereksinimleri

H. Kumcağız, İ. A. Avcı, T. Talay, S. Gürkan, D. N. Kinsiz, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

H. Yılmaz, M. Ülker, A. S. Yılmaz, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Öğretmenlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

S. Pekdoğan, K. Bozgun, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Evli Bireylerin Problem Çözmede Kullandıkları Yaklaşımlar ve Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki

H. Yılmaz, R. İlketenci , A. S. Yılmaz, C. Mamırova, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler

T. Oruç, E. Bayrakçı, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Güven Araştırmaları Güvenilir mi? Sosyal Güven Araştırmalarının Yöntemine İlişkin Eleştirel Bir Yaklaşım

İ. Can, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

1898 Fergana Olayları ve II. Abdulhamid Han

E. Güngör, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği

G. Yurcu, M. A. Kasalak, Z. Akınc, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Kırsal Turizmde Yenilik ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: KOCAELİ/KARTEPE Örneği

E. Aslan, S. S. Eröz , (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması

S. Şahin, Ö. Özdemir, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Yavaş Şehirlerin (CITTA-SLOW) Pazarlanması: GÖYNÜK Örneği

B. Zengin, K. Genç, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Demografik Özellikler ve Psikolojik Koşulların İşe Tutkunluğa Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği

K. Gencer, T. Ayyıldız, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Tüketicilerin Ramazan Ayında Televizyonlardaki Yiyecek-İçecek Reklamlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

G. K. Girgin, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği

C. Akyol, B. Zengin , S. Akkaşoğlu, Ş. Ulama, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

 

 

Paket Tur Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Kalitesinin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Yurt Dışı Paket Tur Satın Alan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma

Ö. Z. Güven, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

Mersin-Erdemli Çeşmeleri

L. Tay, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |

Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi

H. K. Özalp, (2018)

Abstract | References | Full Text PDF |