KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

12/01/2021- KARAR 2021.16.02 

06-08 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Programları Giriş Sınavlarına ilişkin Ana Bilim Dalı Başkanlıklarından gelen sınav sonuçlarına bağlı olarak 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi Giriş Sınavları sonucunda başarılı olan aşağıda adı ve soyadı belirtilen adayların lisansüstü programlara kayıt hakkı kazandıklarına ve Lisansüstü Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca kesin kayıt yaptırmalarına oy birliğiyle karar verildi.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dil Hazırlık Bölümü Başkanlığı

Muafiyet, Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavı Duyurusu

Sınavların değerlendirme şekilleri;

a. Sözlü Anlatım Sınavı (en fazla): 50 puan

Öğrencilere DHBB’nin belirlediği tarih ve Kırgızistan saatine göre 10.00–14.00 saatleri arasında sınav komisyonunun vereceği konularda Google Meet üzerinden kayıt altına alınan Sözlü Anlatım Sınavı;

b. Kompozisyon (en fazla): 50 puan

İlgili sınav komisyonunun DHBB’nın belirlediği sınav tarihinde Kırgızistan saatine göre 15.00’da vereceği üç kompozisyon konusundan birinin (1) öğrenci tarafından seçilip aynı gün Kırgızistan saatine göre saat 16.30’a kadar yazılıp öğretim elemanının kurumsal elektronik posta adresine veya Whatsapp’ına gönderilen Yazılı Anlatım Sınavı;

YÖNETMELİKTEKİ HALİ

DEĞİŞİKLİK HALİ

UYGULANACAK

19. maddesi 5.fıkrası

 

1)   ......

2)   ......

3)   ......

4)   ......

5) '' Öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında bir yarıyılda en az altı , en fazla on yedi (17) kredilik ders alabilir.

 

1)......

2)......

3)......

4)......

5) '' Öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında bir yarıyılda altı , en fazla on sekiz kredilik ders alabilir

 

 

 

--------

41.maddesi 2. fıkrası

 

1).....

2) ‘‘Doktora programı, kabul edilmiş öğrenciler için en az yirmi bir (21) en çok otuz üç (33) kredilik’’ ders alabilir

1)....

2)  ‘‘Doktora programı, kabul edilmişöğrenciler için en az otuz (30) en çok kırk sekiz (48) kredilik’’ ders alabilir

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanacak

32.maddesi 2. fıkrası

 

1)…..

2) Bu program, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) ders, bir seminer , bir araştırma stajı ve diğer öğrenim etkinlikleri, tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adıyla yayımlanmış en az bir (1) makaleden ve tez/sanat eseri raporu çalışmasından oluşur. Bir öğrencinin yüksek lisans programı süresinde alacağı zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisi otuzu aşamaz.

3)……

4)……

1)…..

2) Bu program, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) ders, bir seminer , bir araştırma stajı ve diğer öğrenim etkinlikleri , tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adresiyle  yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir (1) makaleden ve tez/sanat eseri raporu çalışmasından oluşur. Bir öğrencinin yüksek lisans programı süresinde alacağı zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisi otuzu aşamaz.

3)……

4)……

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak

 

 

 

Tez/Sanat Eseri Raporunun Yazımı ve Teslimi

Madde 37.

 

1)…..

2)…..

3)…..

4)…..

5) Enstitünün belirlediği biçime uygun olarak çoğaltılan tez/sanat eseri çalışması raporu ve tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış en az bir makale süre sona ermeden on beş gün önce bir dilekçe ekinde Enstitüye teslim edilir.

6)…..

7)…..

1)…..

2)…..

3)…..

4)…..

5) Enstitünün belirlediği biçime uygun olarak çoğaltılan tez/sanat eseri çalışması raporu ve tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya  yayına kabul edilmiş en az bir makale süre sona ermeden on beş gün önce bir dilekçe ekinde Enstitüye teslim edilir.

6)…..

7)…..

 

 

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak

Doktora /Sanatta Yeterlik Programı

Madde 41

 

1)….

2) Doktora programı, kabul edilmiş öğrenciler için en az yirmi bir (21) en çok otuz üç (33) kredilik derslerden , yeterlik sınavından , tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide , Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adıyla yayımlanmış ve Enstitü Yönetim kurulunca onaylanmış en az biri doktora tezindenüretilmiş ve diğeri alanıyla ilgili olmak şartıyla iki makaleden ve tez çalışmasından oluşur.

3) be 8. bedlerle devam

1)….

2) Doktora programı, kabul edilmiş öğrenciler için en az yirmi bir (21) en çok otuz üç (33) kredilik derslerden , yeterlik sınavından , tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak SCİ, SCİ-exp, SSCİ, AHCI veya Senato tarafından belirlenmiş alan indekslerinde taranan dergilerde ,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adresiyle  yayımlanmış ya da  yayına kabul edilmiş ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış bir makale ile tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

3) be 8. bedlerle devam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak

 

KTMÜ Senatosu’nun 18.03.2020 tarih ve 2020-05.022 sayılı Uzaktan Eğitime ilişkin kararı

İlgili Senato kararına göre Koronavirusü (COVİD-19) ile mücadele kapsamında 16 Mart-08 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması gereken derslerin uzaktan eğitim yoluyla telafi edilmesine yönelik olarak:

TOPLANTI TARİHİ: 23/03/2020

Korona Virüs Salgını (COVID-19) ile mücadele kapsamında Üniversitemizde derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Üniversitemizde derslerin Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yapılmasına,
 2. Google Classroom ve Google Hangouts Meet programlarıyla ilgili Türkçe eğitimlerin Yrd. Doç. Dr. Mahmut VURAL ve Yrd. Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK tarafından, Kırgızca eğitimlerinse Azizbek USUBALİYEV ve Cumagül NURAKUN KIZI tarafından verilmesine,
 3. Google Classroom ve Google Hangouts Meet programlarının kullanımıyla ilgili bilgilerin Üniversitenin resmi internet sayfasında 24 Mart 2020 tarihinde ilan edilmesine,
 4. İnteraktif-online derslerin süresinin (1 saatlik ders) en az 15 dakika, en çok 20 dakika olmasına,
 5. İnteraktif-online dersler, mevcut haftalık ders programlarındaki gün ve saatlerde yapılmasına,
 6. İnteraktif-online derslerin yoklamalarının derslerin öğretim elemanları tarafından takip edilmesine ve her cuma, saat 17.30’a kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüklere bildirilmesine, bu süreçte Öğrenci Elektronik Devam Takip Sistemi'nin kapalı olmasına,
 7. Öğrencilerin derslerle ilgili bilgilendirilmesinin dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmasına,
 8. Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, laboratuvar, klinik ve atölye uygulamalarıyla ilgili gerekli bilgilendirmelerin daha sonra yapılmasına,
 9. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavlarının, tez izleme komitelerinin toplantılarının ve tez savunmalarının 'kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma' koşulununun sağlanması kaydıyla Lisans Bitirme Tezi Derslerinin Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yürütülmesine,
 10. Devlet Sınavlarının Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yapılmasına ve kayıt altına alınmasına,
 11. Öğretim elemanlarının T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) havuzundan yararlanabilmelerine,
 12. İnteraktif-online derslerin dışında her derse ait ders notlarının 50 MB'yi aşmayacak şekilde 'pdf' formatında hazırlanarak upload'daki ‘ftp://ftp.manas.edu.kg/upload/BIDB/aziz/’ klasörüne konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.