Proje Koordinasyon Başkanlığı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğretim üyeleri ile doktora, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projelerini desteklemekte ve teşvik etmektedir. 

Bilimsel Araştırma Projeleri: tamamlandığında sonuçları ile bilime ve Türk halk ve topluluklarının ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacak projelerdir.

Bilimsel Araştırma Projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili kurallar “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Proje Koordinasyon Başkanlığı Uygulama Yönergesi” tarafından belirlenmektedir.  

Bilimsel Araştırma Projelerine başvuruların değerlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yapılır. Proje önerileri, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın, Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu ile yapılır. Komisyona sunulan proje önerileri komisyon başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Komisyonca desteklenmesi uygun görülen proje önerileri Rektörlüğe teklif edilir ve Üniversite Yönetim Kurulu 'nda görüşülür. KTMÜ Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan araştırma projelerine destek sağlanır.

KTMÜ Proje Koordinasyon Başkanlığı Uygulama Yönergesi 2018

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

  BAP Standart Formları FTP den alınabilir ftp://ftp.manas.kg/upload/BAP/formlar/

• BAP Faaliyet Raporu 2016

BAP Faaliyet Raporu 2017

HALEN DEVAM EDEN PROJELER:

No

Proje Kodu

Proje Başlığı

Yürütücüsü

1

2017.FBE.01

"Populus nigra, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Mentha longifolia, Salix fragilis, Arundo donax ve Achillea millefolium'un Bişkek-Kırgızistan'da muhtemel ağır metal kirliliğinin tespitinde biyomonitör organizma olarak kullanılabilirlikleri"

Yrd. Doç. Dr. İlhan DOĞAN

2

2017.TUAM.01

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Issık-Göl (Balıkçı, Ak-Ölön, Sarı-Kamış, Kök-Moynok) Arkeolojik-Epigrafik Yüzey Araştırmaları"

Prof. Dr. Abdullah KARAÇAĞ

3

2017.TUAM.03

"Türk Dünyası Ortak Metinleri Antolojisi"

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU

4

2017.TUAM.04

"Tuva Tarihi"

Doç. Dr. Cengiz BUYAR

5

2017.TUAM.06

"Zaman, İnsanlar ve Olaylar Sözlü Tarih Projesi"

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA

6

2017.OAAM.02

"Üniversite Gençlerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları: Bişkek Örneği"

Yrd. Doç. Dr. Harun CEYLAN

7

2017.FBE.05

"Kurut Üretim Teknolojisi ve Kalite Niteliklerinin Belirlenmesi"

Prof. Dr. Ümit GÜRBÜZ

8

2017.SBE.03

"Kırgızistan'da Demokrasinin Kurumsallaşma Süreci: 2010'dan Günümüze Siyasal Gelişmeler"

Dr. Altınbek COLDOŞEV

9

2017.FBE.06

"Bişkek Bölgesinde Özel Otomobil Sahiplerinin Servis Bakım Alışkanlıklarının Belirlenmesi"

Dr. Mahmut VURAL

10

2017.TUAM.07

"Bağlam Dizini ve Tematik Dizin Çerçevesinde Kırgız Atasözleri"

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR

11

2017.TUAM.08

"Konu Dizini Çerçevesinde Türkiye Türkçesinde Kullanılan Atasözlerinin Kırgız Türkçesine Aktarılması"

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR

12

2018.FBE.01

"Isık Göl - Ton bölgesindeki Kacı Say köyünde bulunan eski Sovyet uranyum depolama tesisinin sebep olduğu çevresel kirliliğinin boyutlarının belirlenmesinde Ephedra (Ephedra sp.) ve Meyan (Glycyrrhiza sp.) bitki türlerinin biyomonitör organizma olarak kullanılması"

Yrd. Doç. Dr. İlhan DOĞAN

13

2018.SBE.01

"Kırgızistan'daki Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Sorunları"

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

14

2018.SBE.02

"Kırgızistan'daki Din Görevlilerinin Hadis Bilgi Düzeyleri"

Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ

15

2018.FBE.02

"Polimer Esaslı Farklı Kaplama Tiplerinin Betonun Biyolojik Korozyon Direncine Etkisinin İncelenmesi"

Doç. Dr. Tahir GÖNEN

16

2018.FBE.03

"Holomorf Fonksiyonların Yaklaşım Teorisinde Ekstremal Problemleri"

Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

17

2018.FBE.04

"At Sürülerinin Yayla Ortamındaki Davranışlarının Araştırılması (I. Aşama)"

Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV

18

2018.SBE.03

"Kırgızistan'da Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinin Niteliklerinin Araştırılması ve Standart Sınıflandırma Kriterlerinin Belirlenmesi"

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKGÖZ

19

2018.SBE.04

"Kırgız Öğrencilerin Uluslararası Öğrenci Hareketliliğine Katılma Eğilimleri ve Eğitim Destinasyonu Olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin İmajı"

Yrd. Doç. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV

20

2018.FBE.05

"Sp Uzaylarında Çok Değişkenli Fonksiyonların Yaklaşımları için Düz ve Ters Teoremler"

Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

21

2018.TUAM.01

"Kırgız Etno-Kültür Eserlerinin Araştırılması ve Korunması"

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AŞIK

 

2017 TAKVİM YILINDA KAPATILAN PROJELER

Sıra No

Proje Kodu

Proje Başlığı

Yürütücüsü

Özet (türkçe)

1

2012.FEB.04

"Yakların Sindirim Sistemindeki MALT'ın Morfofonksiyonel Durumu"

Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV

Özet (TR)

2

2013.FEB.02

"Kırgızistan'da Dağılış Gösteren Yak Sığır (Bos grunneiens), İnek (B. Primigenius taurus), Koyun (ovis ammon aries) Keçi (capra hircus) lerin İşkembe ve Atların (Equus ferus caballus) Bağırsak Fermentörü Silli Protozoan Faunası"

Doç. Dr. Savaş CANBULAT

Özet (TR)

3

2013.FEB.03

"Kırgızistan Bişkek'te Yol Kenarlarındaki Bazı Ağaç Türlerinde Trafik Kökenli Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması"

Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU

Özet (TR)

4

2013.SOB.04

"Kırgızistan'da Dini Grupların Teşkilatlanması ve Aktiviteleri"

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

-

5

2013.SOB.03

"Kırgızistan'da Toplumsal Barışın Sağlanması için Barış Eğitimi"

Doç. Dr. Yaşar SARI

-

6

2014.SOB.01

"Kırgızca-Türkçe Sözlük Yazımı"

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Özet (TR)

7

2014.SOB.02

"Kültürel Etkileşim"

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Özet (TR)

8

2014.FBE.01

"Kırgızistan Ballarının Bileşimi Üzerine Araştırma"

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

Özet (TR)

9

2015.SBE.04

"Kırgızistan'da Göçün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkilerinin Tesbiti"

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

Özet (TR)

10

2015.SBE.06

"Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler"

Prof. Dr. Fahri UNAN

Özet (TR)

11

2015.FBE.04

"Kırgızistan Doğal Ceviz Popülasyonu İçerisinden Üstün Özellikli Tiplerin Seçilmesi ve Bunların Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi"

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

Özet (TR)

12

2015.FBE.06

"Kırgızistan'ı Uluslararası Müsabakalarda Temsil Eden Milli Sporcuların Performans Analizleri"

Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN

Özet (TR)

13

2016.SBE.01

"Asyada Beş Türk"

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Özet (TR)

14

2016.SBE.03

"Müntehabatü't-Tevarih (Tarihlerden Seçmeler) Tercümesi"

Prof. Dr. Fahri ÜNAN

Özet (TR)

15

2016.SBE.08

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Issık-Köl: Teskey Ala-Too Arkeolojik Araştırma Projesi"

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİYEV

Arkeolojik proje

16

2016.FBE.05

"Audio-Video Materyalleri Sıkıştırma Yoluyla Basit Bir Platform Üzerinde Uzaktan Eğitim Sistemini Oluşturma"

Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV

Özet (TR)

17

2016.FBE.06

"Un Üretim Hattının Bazı Mikrobiyolojik Tehlikeler Yönünden İncelenmesi"

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

Özet (TR)

18

2016.FBE.08

"Kırgızistan Bişkek Yöresi Konkur (Engel) Atlarında Yarış Öncesi ve Sonrası Bazı Hematolojik, Biyokimyasal Analizler ile ANAE Profili ve Nazal Eksfolyasyonun Karşılaştırılması"

Doç. Dr. Ertan ORUÇ

Özet (TR)

19

2016.FBE.09

"Kırgızistan Bişkek Yöresinde Barındırılan Köpeklerde Genital Hastalıkların Jinekolojik ve Patolojik Yönden Araştırılması"

Doç. Dr. Ertan ORUÇ

Özet (TR)

20

2016.SBE.09

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri"

Doç. Dr. Yücel OKSÜZ

Özet (TR)

21

2016.FBE.12

"Esnek Koni Metrik Uzaylara Giriş"

Doç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK

Özet (TR)

22

2016.SBE.02

"Eğlenerek Dil Öğreniyorum"

Doç. Dr. Murat GÖKALP

-

23

2017.SBE.04

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Koçkor Arkeolojik Araştırmaları Projesi"

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİYEV

Arkeolojik proje

24

2017.FBE.02

"Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Granule Olarak Parke Taşlarında Kullanılmasının Araştırılması ve Ekonomiye Etkisi"

Doç. Dr. Tahir GÖNEN

Özet (TR)

25

2017.FBE.03

"Bilinen Sıfır Yerleriyle Faber Polinomları ve Faber Kümeleri"

Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

Özet (TR)

 

BAP 2016 Yılında Kapatılan Projeler

BAP 2015 Yılında Kapatılan Projeler